Javna rasprava: Pravilnik o visini naknade za veterinarske preglede

0
526

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u toku izrada novog Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u Federaciji Bosne i Hercegovine. U izradu novog Pravilnika potrebno je uključiti svu zainteresiranu javnost i prikupiti što više povratnih informacija koje mogu pomoći za donošenje ovog podzakonskog akta pa pozivamo sve zainteresovane da dostave svoje primjedbe i sugestije na prednacrt ovog Pravilnika. Konsultacijama se osigurava informisanje zainteresirane javnosti o aktivnostima za donošenje zakonskih akata za koje je nadležan federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva .

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti ovom Ministarstvu elektronski na: veterinarstvo@fmpvs.gov.ba ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor za veterinarstvo, Ul. Marka Marulića broj 2, 71 000 Sarajevo.

Rok za dostavu prijedloga i sugestija je najkasnije do 05. marta 2019. godine.

Prenosi fmpvs.gov.ba