Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija u 2019/2020. godini

0
426

Objavljen je konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija u studijskoj 2019./2020. godini, koji se organizira na Veterinarskom fakultetu Univerziteta  u  Sarajevu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se u dva prijavna roka:

– Prvi prijavni rok od 07. juna do 05. jula 2019. godine

– Drugi prijavni rok od 26. avgusta do 13. septembra 2019. godine.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, na osnovu:

–  općeg uspjeha,

–  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika),

–  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

–  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Za  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvu  godinu  studija  kandidat  je  dužan  predati  u studentsku službu orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

–  zahtjev za upis,

–  svjedočanstva  o  završenim  razredima  srednje  škole  završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini (ukoliko  su  dokumenti  u  postupku  ekvivalencije,  prilažu  se  potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),

–  diplomu o završenoj srednjoj školi,

–  izvod iz matične knjige rođenih,

–  uvjerenje o državljanstvu i

–  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Napomena: Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se predaju Studentskoj službi od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan do okončanja konkursa.

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginalne dokumente Veterinarskom fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom smatraće se da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste.

 Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 100 studenata:

– 60 studenata (Redovni studij – troškove studija snosi osnivač)

– 35 studenata (Redovni studij – troškove studija snose sami studenti – samofinasirajući studij)

– 5 studenata (Redovni studij – strani državljani)

Više informacija o upisu putem kontakt telefona studentske službe Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti OVDJE .