Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija u 2019/2020. godini

0
475

Objavljen je konkurs za upis u prvu godinu specijalističkog studija u studijskoj 2019/2020. godini, koji se organizira na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama u dva prijavna roka:

– Prvi prijavni rok od 07. juna do 05. jula 2019. godine

– Drugi prijavni rok od 26. avgusta do 27. septembra 2019. godine.

Prijave se predaju Studentskoj službi od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan do okončanja konkursa.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu specijalističkog studija kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

– zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek – smjer na koji konkuriše,

– diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),

– izvod iz matične knjige rođenih, – uvjerenje o državljanstvu i

– druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija o upisu putem kontakt telefona studentske službe Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti OVDJE .